Strøm Til Østerungen Hyttefelt.

Vi har fått kontrakt med Selbu E-verk på bygging av strømtilførsel fra Sørungen til Østerungen.

Hovedmengder:

 • Høyspentgrøft ca 6100met.
 • Lavspentgrøfter ca 3000met.
 • OPI kanal over elv

Terskelkontrakt for Statkraft 2016-2017

Vi har tegnet kontrakt med Statkraft om reparasjon og biotopjusterende tiltak i nea, og oppbygging av Falksjøterskelen .

Dette er ett prosjekt med varighet ut 2017

Prosjektets hovedmengder er:

 • Reparasjon av 27stk terskler fra Græsli til Selbu
 • Bygging av 2stk nye terskler
 • Levering av terskelstein sprengt i brudd
 • Bygging av «elv i elv»
 • Andre biotopjusterende tiltak i Nea.
 • Reparasjon og forsterkning av Falksjøterskelen

falksjo1

falksjo2

FV705 Gang og sykkelvei Stigamælan

 • Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
 • Bygging av 1450meter ny gang og sykkelvei
 • Sprengning og transport av 34000 m3 fjellskjæring fordelt på 2 paller. Høyde skjæring ca 20meter.
 • Lasting og transport av 17000m3 løsmasse.
 • Sikring av fjellskjæring med bolter, mur og nett.
 • Ca 500 m2 natursteinsmurer mot fylkesvei.
 • Støytiltak av enebolig.
 • 40stk gatelys.
 • Forsterkning av fylkesvei 705, samt eresjonsikring av skråning mot elv (NEA)
 • ca 28stk kummer, med tilhørende VA grøfter.
  Stigamælan1
  sprengning stigamælan

Gjelhaugen Boligfelt.

 • Oppdragsgiver: Selbu Kommune
 • Vei vann og avløp til 8 stk nye tomter.
 • Fjellgrøfter.
 • Renseanlegg for spillvann for min 50PE

bilde

Mebonden Høydebasseng.

 • Oppdragsgiver: Selbu Kommune.
 • Fjellgrøfter for pumpeledning 160-225mm.
 • Riving/ sanering av eks basseng.

bilde

 

Ny Parkeringsplass B.Langseth

 • Opparbeidelse ny park.plass
 • Ca 4000m2. Masseutskifting.
 • Flott stor park.areal!

blangseth1blangseth2

Nåldalsvegen Forlengelse.

 • Oppdragsgiver: Nåldalsvegen SA
 • Bygging av ca 3100meter ny skogsbilveg
 • Oppgradering av ca 1300meter eks vei til klasse3.

Sanering Hårstadhaugene.

 • Oppdragsgiver: Selbu Kommune.
 • Sanering av avløp i eksisterende boligfelt.
 • Graving og utskiftning/ sanering av ledninger i boligfelt.
 • Noe grøftesprengning.

cat 311f

Sellisjødammen Rehab2015.

 • Oppdragsgiver: B&B Entreprenør
 • Boltborring ca 300stk
 • Pigging/ fjerning av betong i eksisterende dam
 • Terrengarrondering.

meislingbilde mur..

Hesthåggånj leiligheter

 • Oppdragsgiver: Selboe Bygg
 • Grunnarbeider for 8stk leiligheter med garasje.
 • Bygging Adkomstvei ca 150meter
 • Fremføring av vann og avløp fra kommunalt nett.
 • Natursteinsmur ca 250m2
 • Utomhusarbeider

Utgraving masse i tomt

VVA-Mebonden

 • Oppdragsgiver: Selbu Kommune.
 • Bygging av vei og gangvei til ny barnehage i Kvellohaugen.
 • Veien kompletteres med gatelys og asfalt.
 • Fjellskjæring for gangvei.
 • Vann og avløpsgrøfter i fjell, og setting av ca 8stk kummer.

Mebonden Barnehage

 • Oppdragsgiver: Røset AS
 • Grunnarbeider for ny Mebonden Barnehage
 • Sprengning og utkjøring av ca 3000 m3 fjell.
 • Grunnarbeider for ny barnehage
 • Utomhus og gartnerarbeider.

utlegging steinutlasting jordfjellrensk2

 

Utvidelse Slind Trafostasjon

 • Oppdragsgiver: Selbu Energiverk
 • Utlasting og bortkjøring av steinmasser ca 2500m3.
 • Opparbeidelse av området for ny transformatorstasjon.

 

Rensjødammen

 • Oppdragsgiver: Selbu Energiverk
 • Bygging av vei frem til dam.
 • Utmeisling av betong i gammel dam.
 • Bygging avfangdam og adkomst.

 

Utvidelse Botnlia boligfelt

 • Oppdragsgiver: Selbu Kommune
 • Rørgate med vannledning pe160mm, ov300mm, og sp 200mm.
 • Kryssing av 3 stk fylkesveier ved hjelp av rørpresing.
 • Opparbeidelse av vei til 6stk tomter.
 • Fremføring av strøm og tele til tomter.

vei botnliavannkum vetlesengrøft

Væla Kraftverk.

 • Oppdragsgiver: Clements Elvekraft
 • Rørgate 800meter, dimensjon 900mm GRP
 • Buedam, med plastret motfylling av stein.
 • Kraftstasjon og grunnarbeider for trafo.

rorgatehitachierdumperbilde

 

 

FV 967 Eidem-Flønes

 • Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
 • Eksisterende fylkesvei på 2km oppgraderes.
 • Ca 300meter med ny vei.
 • Uttak av ca 1500m3 fjell.
 • Forsterkning med pukk av 1,7km eksisterende vei.

traug ny vei traug anleggsvei steinfylling ny vei pålegging duk omlagt vei. ny anleggsvei anleggsvei og kabelomlegging

 

 

 

Hårstadråa Leiligheter.

 • Oppdragsgiver: Gunnhildåra eiendom / byggmester Ingar Olsen.
 • Masseutskifting av tomt 1200 m2.
 • Fremføring av vei, vannog avløp
 • Grunnarbeider for 6 nye leiligheter.

 

 

Halvdagsåa Kraftverk

 • Oppdragsgiver:  Clements Kraft.
 • Grunneier: Per Sølverud.
 • Bygging av 1200meter rørgate med grp 450mm, i hovedsak fjellgrøft.
 • Bygging av dam og kraftstasjon.
 • Fremføring av kabel for nett-tilkobling.

halvdagsåakontur damrørgate bakkestasjon...dam

Storbakkåsvegen.

Bygging av skogsbilveg kl 3.  Total 3400 meterny vei skal bygges.

 • Oppdragsgiver: Storbakkåsveien SA.

 

Diverse oppdrag

Div. oppdrag for private og offentlige oppdragsgivere.

Våre viktigste og største oppdragsgivere gjennom alle år har vært lokale bedrifter, lokale energiverk, private kunder i nærområdet og offentlig etat.
Små og store oppdrag. Disse setter vi stor pris på.

 • Tomtearbeider
 • Skogsbilveier
 • Kabelgraving
 • Vann og avløp
 • Veibygging
 • Div anleggsarbeid

Hynna Kraftverk

 • Oppdragsgiver: NME
 • Bygging av 1,7km rørgate, (1,4km GRP1400 rør, og 0,3km GRP1000 rør)
 • Grunnarbeid for 2 stk Dammer, og Kraftstasjon

Utvidelse av Nea Transformatorstasjon

 • Oppdragsgiver: Røset AS
 • Sprengning av ca 10.000m3 fjell
 • Grunnarbeider for nye mastefundament, og utvidelse av eksisterende området

 Transport/masseleveranse

 • Vi har egne massetak, som vi leverer et godt utvalg av forskjellige fraksjoner. Både fjell og grus
 • Vi har biler for massetransport, og transport av maskiner

 Usma Kraftverk

 • Oppdragsgiver: Røset AS
 • Bygging av 5,5km rørgate. Ca5000met 1400GRP rør, og 500met 1400duktil rør
 • Grunnarbeid for 2stk Dammer
 • Bygging av veier til damsted
 • Lasting og Transport av tunnelstein
 • Grunnarbeid for Kraftstasjon
 • Sprengning av 2stk forskjæringer

Vedlikehold Mesta

 • Vi har vintervedligehold for Mesta

 

Industritomt på Kvellomyra

 • Byggherre: Byggmester Ingar Olsen.
 • Opparbeidelse av næringsareal.
 • Lukking av bekkekanal.
 • Utgraving av myr og fylling med pukk 4200 m2

2bekkelukkingmasseutskiftingpukkingkvellomyra planeringkvellomyra.

 

Vårvollveien skogsbilveg.

 • Bygging av skogsbilveg kl 3. ca 4500meter.
 • Byggherre: Vårvollveien SA.